Контакт

Факултет по транспорта, Технически университет – София

Адрес: София 1000, бул. Климент Охридски №8, ТУ-София, блок №9

За въпроси от организационен характер се обръщайте към зам.-председателя на орг. комитет:


доц. д-р Красин Георгиев

тел.: +359 2 965 31 24

e-mail: bultrans@tu-sofia.bg