Публикационна етика

Всички доклади преминават проверка за плагиатство. Проверката се счита за успешно премината, когато:

  • общият индекс на сходство на текстовете в доклада с вече публикуван текст (с изключение на списъка с литература) не надхвърля 15%;
  • не се срещат повече от 6 последователни думи в неспецифична фраза, които да се дублират с вече публикуван текст.

Всички дословно цитирани текстове трябва да бъдат оградени в кавички и изрично да е указан оригиналният им източник. По този начин се допуска да се цитират до две изречения.

Не се допуска едно изследване да се публикува на две части, представляващи отделни публикации, особено ако те съдържат общи текстове.

Когато индексът на сходство надвишава 15%, но без индикации за сериозна злоупотреба с етичните норми, докладът се връща за преработка, като се прилага протокол от проверката за плагиатство.

Когато възникне съмнение за сериозна злоупотреба с етичните норми, а именно:

  • опит чуждо изследване да се представи като собствено;
  • опит старо собствено изследване да се представи като ново собствено изследване, докладът се отхвърля. По преценка на Организационния комитет, случаят може да се докладва на работодателя на автора, направил заявката.

БулТранс се ангажира с принципите на академична почтеност и издателска етика. Желателно е редакторите, ренцензентите и авторите да се запознаят с Комисията по издателска етика (COPE) и да следват нейните препоръки и Етичен кодекс за почтеност на научните изследвания.

Преди публикуване, издателство AIP Publishing ще преглежда доклади с помощта на iThenticate - софтуер за търсене на сходство. AIP запазва правото си да не допусне за публикуване в тома на организатора на конференцията всички доклади, които по мнение на AIP или консултантите му са неподходящи за публикуване от AIP. Основанията за това могат да включват, но не се ограничават до, доклади, накърняващи права на трети лица; съдържащи клеветнически или незаконни твърдения; не са преминали процес на рецензиране съгласно политиката за рецензиране; не са преминали успешно проверката за плагиатство със специализиран софтуер; не отговарят на тематиката на конференцията