Изисквания към докладите

Изисквания към представянето на докладите

Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията и да представи доклада на пленарно или секционно заседание, съгласно работната програма. След съгласуване с организаторите, изключения могат да се допуснат само за доклади, кандидатстващи за публикуване в сборника на "БулТранс" (ISSN 1313-955X).

Препоръчително е докладването да става на английски език. По изключение се допуска да се докладва на български или на руски език.

Презентацията, която се прожектира по време на докладването, задължително трябва да бъде на английски език.

Пленарните доклади са с продължителност до 30 минути.

Секционните доклади са с продължителност до 15 минути.

Изисквания към резюмето

Резюмето тряба да бъде с дължина между 400 и 1500 символа. То трябва да бъде достатъчно информативно и да обхваща написаното в цялата статия. Желателно е да има въвеждаща част с коментар за състоянието на проблема, изложение с кратко описание на направеното изследване и заключение, обобщаващо получените резултати.

Изисквания към оформлението на докладите

Докладите трябва да бъдат оформени съгласно следния макет:

МАКЕТ

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИ

Докладите трябва да са написани на английски или на български език. Препоръчително е пълният текст на докладите да бъде на английски език, с оглед индексиране на докладите в международни бази данни. Ако докладът е на български език, в края се дават имената на авторите, заглавие и резюме на английски език. Само доклади на английски език се допускат за публикуване в AIP Conference Proceedings.

Дължината на докладите не е ограничена. Желателно е докладите да бъдат с обем между 4 и 9 страници. За доклади, по-дълги от 9 страници, е необходимо специално одобрение от Редакционния съвет. Доклади по-кратки от 4 страници не се допускат.

Изисквания към списъка с литература (доклади за AIP Conference Proceedings):

 • Списъкът с литература трябва да включва минимум 8 литературни източника, които представляват научни публикации в списания или сборници от конференции, индексирани в Google Scholar.
 • Минимум 75% от източниците, включени в списъка с литература, трябва да бъдат научни публикации в списания или сборници от конференции, индексирани в Google Scholar.
 • Силно се препоръчва в списъка с литература да не се включват уеб страници и уеб адреси. Когато е необходимо позоваване на уеб страница, това може да стане в основния текст, без да се извежда позиция в списъка с литература.
 • Когато, въпреки горната препоръка, в списъка с литература са включени уеб страници, те трябва да отговарят на следните изисквания:
  • посоченият уеб адрес трябва да е валиден към датата на одобряване на доклада;
  • посоченият уеб адрес трябва да води към страница, съдържаща конкретна информация, пряко свързана и използвана в съдържанието на доклада;
  • не се допуска уеб страницата да бъде портал, корпоративен сайт, интернет магазин, комерсиален или рекламен сайт;
  • Освен уеб адрес, трябва да има и кратко текстово описание на ресурса (заглавие, автор), както и датата на последното му зареждане от автора на доклада.
 • До 25% от източниците в списъка с литература могат да бъдат нормативни документи (например стандарти). Описанието на тези източници трябва да съдържа минимум: означение и номер, година, заглавие на документа.
 • До 25% от източниците в списъка с литература могат да бъдат самоцитирания.
 • Указанията за оформление на библиографията можете да свалите от следния линк:

  Инструкции за оформление на библиография

  Допустим брой доклади

  Всеки участник в конференцията може да бъде съавтор в максимум два доклада.

  Проверка и одобряване на докладите

  Проверката и одобряването на докладите протича на четири етапа. Процесът на одобрение се отразява и следи през web-базираната система за управление на конференцията – process.bultrans.org

  I етап – приемане на заглавието и резюмето

  • Темата съответства ли на тематичните направления на конференцията?
  • Правилно ли е избрано тематичното направление на доклада?
  • Заглавие и резюме – съдържание, граматика, обем, терминология.

  Ако заявката не отговаря на критериите, главният редактор може да я отхвърли, или я връща със забележки за преработка.

  II етап – приемане на пълния текст от главен редактор

  Критерии за приемане на пълния текст и насочването му за рецензиране:

  • Предаденият пълен текст съответства ли на заявените заглавие и резюме?
  • Оформлението направено ли е по макета?
  • Докладът съдържа ли следните задължителни елементи: резюме, въведение, основна част, заключение, списък с литература, заглавие и резюме на английски език (ако основният текст е на български)?
   • Резюмето достатъчно информативно ли е?
   • Основната част съдържа ли достатъчна по обем литературна справка, анализ на състоянието на проблема, цел и задачи на изследването?
   • Основната част съдържа ли експериментално потвърждение на представените теоретични/числени методи/модели, резултати и дискусия?
   • Заключението обобщава ли резултатите, предимствата на използвания метод, областите на приложение?
   • Списъкът с литература съдържа ли достатъчно литературни източници – като брой, актуалност и представителност?
   • Докладът преминава ли успешно проверката за плагиатство?
  • Фигурите, графиките и таблиците с необходимото качество ли са и номерирани ли са правилно?

  Главният редактор приема доклада и го насочва за рецензиране в следните три случая:

  • ако отговоря на критериите и не сдържа видими недостатъци;
  • ако съдържа дребни недостатъци, свързани с езика и оформлението. Ако докладът получи положителна рецензия, редколегията може да направи необходимите промени в оформлението и да предложи на автора редактирана версия за одобрение, заедно с рецензията;
  • ако съдържа по-сериозни недостатъци, които могат да бъдат отстранени след преработка. Ако докладът получи положителна рецензия, главният редактор връща доклада за преработка, като изпраща на авторите своите забележки заедно с рецензията.

  Ако отклонението от критериите е твърде сериозно, главният редактор отхвърля доклада без рецензиране (desk reject), след като съгласува решението си с редакционния съвет.

  По преценка на главния редактор, на доклади, на които е отказано публикуване в AIP Conference Proceedings, може да бъде предложено публикуване в традиционния сборник на БулТранс.

  III Етап – рецензиране

  Всеки доклад преминава през анонимен процес на рецензиране. Изготвя се минимум една рецензия, от специалист в съответната област, по утвърден формуляр. Авторите получават достъп до пълния текст на готовите рецензии. За докладите, кандидатстващи за публикуване в AIP Conference Proceedings, се избират рецензенти, които:

  • са хабилитирани лица;
  • имат публикации с импакт фактор или импакт ранг;
  • по възможност не са от същата организация като авторите на доклада.

  Всяка рецензия завършва с мотивирано предложение измежду следните възможности:

  • Докладът да се публикува както е предаден – AIP Conference Proceedings Publication;
  • Докладът да се публикува след корекции – AIP Conference Proceedings Publication;
  • Докладът да се публикува както е предаден – в традиционния сборник на БулТранс, издание на ТУ-София;
  • Докладът да се публикува след корекции – в традиционния сборник на БулТранс, издание на ТУ-София;
  • Докладът да не се публикува.

  В случай че рецензентът има забележки и предлага корекции, главният редактор връща доклада за преработка, като дава срок и прилага рецензията. Главният редактор може да направи и допълнителни забележки, свързани с отклонения в оформлението на доклада или други формални критерии. Коригираните доклади се одобряват от главния редактор, когато забележките са дребни, или се изпращат отново на рецензента – при сериозни забележки.

  След приключване на процеса на рецензиране, докладите и рецензиите се предават за одобрение на редакционния съвет.

  IV Етап – Одобрение

  Редакционният съвет взема крайното решение за одобрение или отхвърляне на даден доклад, както и за мястото на публикуването му. Решението на борда се базират на следните критерии:

  • Препоръки и забележки в рецензиите;
  • Мнение на всеки от членовете на съвета, формирано от запознаване с доклада, рецензиите и мнението на главния редактор;
  • Обсъждане и дискусия.

  Редакционният съвет по своя преценка може да наложи допълнително рецензиране.

  В случай че решението е докладът да се публикува на различно място от заявеното, авторите имат правото да откажат, като в този случай докладът не участва в конференцията и може да бъде публикуван на друго място.